OWSD
OWSD

Przeczytaj więcej na temat Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Kliknij aby otworzyć dokument w formacie PDF                                                                                     

I. Postanowienia Ogólne

Obowiązują wyłącznie wyszczególnione poniżej ogólne warunki sprzedaży i dostawy; nie akceptujemy warunków Klienta, które są sprzeczne lub różnią się od naszych warunków, chyba że za naszą pisemną zgodą. Nasze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują również w sytuacji dostawy do Klienta bez wcześniejszej rezerwacji, nawet jeśli mamy świadomość, że zasady i warunki sprzedaży Klienta różnią się lub są sprzeczne z naszymi. Złożenie zamówienia dostawy oznacza akceptację naszych ogólnych warunków i zasad sprzedaży.

 

II. Oferta i akceptacja

Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, wysyłamy wycenę, która będzie aktualna do momentu określonego przez ofertę. Oferta nie jest uznana za wiążącą do momentu potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia (e-mail, fax). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest drogą mailową — wówczas potwierdzenie daty dostawy lub odbioru następuje w ciągu 2 dni roboczych. Zastrzegamy możliwość odrzucenia przyjęcia danego zamówienia po weryfikacji zdolności kredytowej Klienta lub też w przypadku nieuregulowania płatności w terminie określonym między firmami. W sytuacji, gdy przyjęte zamówienie różni się od oferty złożonej przez Klienta, Lifocolor koryguje ofertę do tej, z ustaleń początkowych.

       

III. Wycena i warunki płatności

1. Jeżeli nie ustalono inaczej niż w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, nasze ceny są cenami „ex-works“. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w zależności od wzrostu lub zmniejszenia kosztów, które szacujemy  po zapoznaniu się z danym zleceniem. Rozpatrując daną ofertę w sposób jednostronny, możemy dokonać zmiany ceny tylko w odniesieniu do kosztów barwnika, dodatków i polimerów na podstawie naszego cennika. Wszelkie dokonane przez nas zmiany cen obowiązują Klienta dopiero po jego zapoznaniu się z daną wyceną, nie działają wstecznie.

3. O ile w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia nie określono inaczej, cena zakupu netto stanowi kwotę, która powinna być wpłacona w czasie określonym ofertą. Zapłata zostaje zatwierdzona w momencie, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto. W przypadku nieotrzymania terminowej zapłaty zastrzegamy sobie prawo do przedstawienia dowodów świadczących o konsekwencjach poniesionych z powodu braku zapłaty. Następnie przesyłane są dwukrotne wezwania do zapłaty (poczta), następnie sprawę kierujemy do prawnika, a w następstwie do sądu.

4. Dostawa do nowych Klientów następuje po dokonanej przedpłacie, chyba że dokument przyjęcia zamówienia stanowi inaczej.

 

IV. Terminy dostaw

1. Zazwyczaj nie ustala się dokładnej daty dostawy, więc wszystkie wskazane daty są podane w przybliżeniu. Jeżeli konkretna data dostawy zostanie ustalona indywidualnie z klientem, to termin ten obowiązuje, dopiero gdy w odpowiednim czasie otrzymamy od klienta wszystkie informacje, dokumenty, postanowienia oraz upoważnienia.

2. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od naszych dostawców oraz pozytywnej oceny produktu w testach jakości. Klient otrzyma od nas informację drogą mailową w przypadku opóźnień z uwagi na problemy z pracownikami, siłę wyższą, braki źródeł zaopatrzenia bądź też z jakiegokolwiek innego powodu, za który nie ponosimy odpowiedzialności. Jeśli przeszkoda nie ma charakteru tymczasowego i pomimo wszelkich podjętych przez nas starań nie jesteśmy w stanie usunąć jej w ciągu 4 tygodni, zastrzegamy sobie prawo do odwołania dostawy. Poinformujemy o tym Klienta niezwłocznie na piśmie i zwrócimy wszelkie opłaty, jeśli takowe zostały już dokonane przez Klienta.

3. Jeżeli po stronie Klienta wystąpią problemy z odbiorem lub też, gdy Klient naruszy warunki współpracy, mamy prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie poniesione przez nas straty lub jakiekolwiek dodatkowe wydatki. Klient ponosi wówczas ryzyko na wypadek uszkodzeń lub wad powstałych podczas transportu.

4. W przypadku gdy opóźnienie dostawy wynika z naszej winy, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania  zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale maksymalnie do 10% wartości przedmiotu dostawy.

 

V. Dostawa

1. Jeżeli dokument przyjęcia zlecenia nie stanowi inaczej, produkty są dostarczane na warunkach „ex works".      

2. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych wymagań dotyczących przesyłki. Na życzenie Klienta dostawa będzie objęta ubezpieczeniem ładunku; wszelkie koszty związane z tym ubezpieczeniem pokrywa Klient.

3. Kiedy Zleceniodawca wskaże specyficzny adres dostawy, ryzyko związane z transportem zostaje przeniesione na Klienta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi czy też firmie kolejowej, nawet jeśli dostawa jest „przesyłką opłaconą”.

4. Częściowe dostawy są dozwolone, po uprzedniej konsultacji z Klientem.

 

V. Gwarancja

1. Dajemy gwarancję na wadliwe materiały i wady prawne — z wyjątkiem dalszych roszczeń, które są omówione w sekcji „odpowiedzialność” niniejszego tekstu, o następującej treści:

  • Kupujący musi obejrzeć dostarczony produkt natychmiast po odbiorze w celu dokonania oceny czy towar jest zdatny do użycia zgodnie z wymaganiami.
  • Zawiadomienie o defektach i uszkodzeniach musi być sporządzone na piśmie.
  • Jesteśmy zobowiązani do naprawienia wszystkich wadliwych elementów produktu, które zostały uszkodzone z powodu okoliczności zaistniałych przed przeniesieniem ryzyka, na nasz koszt i według naszego uznania. Głównie chodzi tu o uszkodzone opakowanie.
  • Klient ma obowiązek z nami współpracować w celu realizacji wszystkich koniecznych napraw lub zastąpienia towaru i dać nam wystarczającą ilość czasu i sposobność do wykonania naszych czynności; w innym przypadku jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności. Klient ma prawo do naprawy uszkodzenia we własnym zakresie albo zlecenia naprawy osobom trzecim. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot kosztów tylko w nagłych przypadkach lub w przypadku ryzyka naruszenia bezpieczeństwa funkcjonowania produktu, lub w celu uniemożliwienia niewspółmiernego uszkodzenia. Klient ma obowiązek natychmiast nas o tym zawiadomić.
  • Według ustawowych regulacji Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Lifocolor dopuścił do nieuzasadnionego przekroczenia wyznaczonego terminu naprawy przesłanego towaru lub jego wymiany. Jeżeli defekt jest mało istotny, Klient ma prawo jedynie do obniżki ustalonej w umowie ceny.

2. Nie przyjmujemy gwarancji w następujących wypadkach:

  • Niewłaściwe lub nieodpowiednie korzystanie z produktów przez Klienta lub osoby trzecie.
  • Niewłaściwe lub niefrasobliwe posługiwanie się produktem, działanie siły fizycznej lub elektrycznej.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwych korekt przeprowadzonych przez Klientów lub osoby trzecie. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli towar został zmodyfikowany bez uprzedniego  pisemnego upoważnienia.

4. Nie dajemy gwarancji na produkt, jeśli będzie on używany w sposób wyznaczony i odpowiadający wymaganiom ustalonym przez Klienta. Klienci sami ponoszą odpowiedzialność za dostarczony produkt, jeśli jego zastosowanie jest ustalone przez nich samych.

 

VI. Odpowiedzialność

1. Roszczenia Klientów o odszkodowanie i zwrot kosztów, bez względu na ich podstawę prawną, szczególnie, lecz nie wyłączając, naruszenia obowiązku wynikającego ze zobowiązania i nieuprawnionego działania naszych pracowników jest wykluczone.

2. Roszczenie o odszkodowanie z powodu naruszenia ustaleń i warunków umowy, jest ograniczone do typowego uszkodzenia przewidywalnego dla rodzaju zawartej umowy.

3. Roszczenia Klienta, bez względu na podstawy prawne, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku.

 

VII. Ocena Produktu  

W miarę możliwości zapewniamy Klientom poradę i informacje dotyczące użytkowania, przetwarzania i zastosowania dostarczanych produktów. Służymy pomocą  według naszej najlepszej wiedzy i przekonania. Nie zwalnia to jednak Klientów z  obowiązku upewnienia się, że nasze produkty spełniają ich oczekiwania.

 

VIII. Zachowanie prawa do własności

1. Zastrzegamy sobie prawo do własności sprzedawanych produktów do momentu otrzymania wszystkich należności i opłat wynikających z umowy i ustaleń.

2. Jeżeli nasze produkty łączy się z produktami osób trzecich, uzyskujemy współwłasność w proporcji takiej jaka jest ich zawartość w produkcie dodanym przez naszego Klienta w czasie łączenia lub mieszania. Wszelkie inne procesy i modyfikacje produktu są uważane jako wykonane przez nas.

3. Do odwołania, Klient ma prawo odsprzedać produkty, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami handlu.

 

IX. Prawo do marki  i znaku firmowego

1. Zabrania się  handlu innymi produktami, oznaczonymi logo, lecz do niego nie należącymi, w kosztorysie lub innych dokumentach handlowych w połączeniu ze słowem „zamiennik” oraz wymieniać tej nazwy razem z nazwami innych alternatywnych produktów.

2. Jeśli produkty LIFOCOLOR są wykorzystywane do celów przetwórczych lub w innych procesach, zabrania się umieszczania nazwy Sprzedawcy, szczególnie lecz nie wyłączając, marki produktów, w produktach które powstały w wyniku tych procesów, na ich opakowaniach, na dodatkowych wydrukach, materiałach reklamowych, szczególnie lecz nie tylko, na liście ich składników bez naszego wcześniejszej zgody .  Dostawa produktu pod znakiem handlowym nie jest uważana za upoważnienie do używania tego znaku  dla produktów pochodnych.

3. Zawierając  porozumienie z naszym Klientem nie zrzekamy się prawa do żadnego znaku firmowego i/albo praw autorskich. Wszystkie próbki i rysunki techniczne, które zostały wysłane do Klienta pozostają naszą własnością , bez względu na ich charakter.

 

X. Forma

Poprawki i modyfikacje umów w odniesieniu do Ogólnych Warunków i Zasad Sprzedaży muszą być naniesione w formie pisemnej, wyjątkiem są decyzje dyrektorów i prezesów  oraz pracowników noszących tytuł „Prokurent”; pracownicy Lifocolor, którzy nie zajmują stanowisk menadżerskich, nie mają upoważnienia do nanoszenia poprawek lub zmian w formie ustnej. W celu przestrzegania obowiązku wprowadzania poprawek w formie pisemnej wystarczy komunikować się przez telefax; pozostałe dostępne telekomunikacyjne formy przekazu takie jak: e-mail, są wystarczające, o ile formą będzie skan z oryginalnymi podpisami osób upoważnionych.

 

XI. Poufność

1. Klient nie ma prawa do przekazywania informacji ani żadnych próbek oraz innych przedmiotów, które otrzymuje od nas w ramach umowy, niezależnie czy w formie pisemnej, ustnej lub innej (dalej ‘informacje’), innym stronom; Klient musi zapewnić ochronę tym informacjom przed osobami trzecimi, w taki sam sposób, w jaki Klient zapewniłby ochronę swoich danych handlowych i nie ma prawa do używania tych informacji do żadnych innych celów innych niż te, które są określone umową. Klient nie ma prawa wykorzystać tych informacji w celu wytworzenia innych produktów dla innych podmiotów ani składać wniosków patentowych i wniosków o ochronę prawa do własności.

2. Zastrzegamy sobie prawo do pełnej własności wszystkich informacji dotyczących naszych produktów. Na nasze żądanie Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich plików, dokumentów, i innych przedmiotów, które zawierają lub reprezentują nasze informacje; jeśli zwrot informacji nie jest możliwy, Klient musi je zniszczyć. Klient nie ma prawa zachowania wyżej wymienionych informacji. 

3. Zobowiązania opisane w par. 1 i 2 nie mają zastosowania:

  • jeśli informacje mają charakter wiedzy ogólnej, nie związanych z działaniami Klienta,
  • jeśli można udowodnić to, że Klient wszedł w posiadanie informacji wcześniej, kiedy nie były poufne lub jeśli informacje zostały opracowane przez Klienta,
  • jeżeli Klient otrzymał informacje od innego podmiotu bez obowiązku dotrzymania tajemnicy.

 

XII. Obszar Jurysdykcji, miejsce doręczenia towaru, klauzula użyteczności 

1. Miejsce/adres naszej działalności jest miejscem jurysdykcji, gdzie rozstrzygamy wszystkie kwestie sporne. Możemy jednak składać reklamacje przeciwko Klientowi do odpowiedniego miejscowo sądu.

2. O ile nie ustalono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, miejsce działalności jest miejscem skąd dostarczamy towar.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień określonych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży straci ważność w całości lub w części nie ponosimy z tego powodu żadnych konsekwencji.

 

Lipiec 2020

OWSD